Regler for Ridning i naturen.


Hvor i naturen må jeg ride eller køre? Find nye rideruter

Som rytter eller kusk kan det være vanskeligt at være opdateret mht., hvor du må køre eller ride. Der gælder forskellige regler for ridning og kørsel i hhv. private og offentligt ejede skove. Hvornår er det gratis og hvornår er der brugerbetaling? Hvornår må du ride på stranden og i det åbne land? Og hvornår er badning med heste i sø og hav tilladt? Få overblik over de gældende regler pr. 2009 og find nye rideruter.

Ridning i naturen - naturridning

I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Men generelt er det sådan, at ridning i et skov- eller naturområde kræver ejerens tilladelse, og ejeren kan kræve betaling for, at du må ride.

Nogle steder er der lokale indskrænkninger for, hvor og hvordan du må ride. Du skal derfor altid holde øje med skilte med ridning forbudt og rette sig efter dem.

Reglerne for ridning i offentlige skove står i §§ 11-14 i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Er ridning i naturen gratis?

I de skove, som Skov- og Naturstyrelsen forvalter, er ridning som hovedregel gratis. Bortset fra erhvervsmæssig lystkørsel, arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. samt forretningsmæssig brug.

Kun i Jægersborgskovene, i Jægersborg Dyrehave og på Vestamager kræves der ridetegn, fordi der er mange ryttere som bruger områderne, og der derfor gøres en særlig indsats for at udvikle og vedligeholde ridestierne. Kontakt Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden, hvis du har brug for et ridetegn.

Ridning i offentlige skove

I offentlige skove må du normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2 1⁄2 meter, samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt.

Der må også rides i skovbunden. Dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Og selvfølgelig heller ikke på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

Ejeren har mulighed for - ved f.eks. at sætte skilte op - at lukke udvalgte skovområder for ridning.

For Jægersborg Dyrehave gælder særlige regler for ridning uden for ridestierne. Her må du i perioden 15. maj til 1. august, hvor hjortene får kalve, ikke ride i terrænet.

Det er Skov- og Naturstyrelsen, som administrerer de statsejede skov- og naturområder. Skov- og Naturstyrelsen har lavet en række foldere om ridning i statens skove og natur. Folderne kan downloades som pdf-filer via Hestefagbogen under Statsskov.

Ridning i private skove

I private skove er der ikke almindelig adgang til ridning. Ejeren bestemmer om og hvor ridning er tilladt. Hvis der ikke er sat skilte op, må du dog ride på private fællesveje, som fører gennem skove.

Ridning på stranden

I perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. På klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og kun hvis der ikke er skiltet mod ridning.

Er du i tvivl om et område er klitfredet, kan du ringe og spørge Skov- og Naturstyrelsens lokale enhed.

Ridning i det åbne land

Her er ridning tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker m.v., medmindre du har ejerens tilladelse.

Badning med heste

Badning i søer kræver ejerens tilladelse. Badning på havet er tilladt så længe du holder sig indenfor de rammer, som er beskrevet under afsnittet om ridning på stranden.

Når I er mange, der rider

Ridning fra rideskoler, rideklubber m.v. kræver - ligesom jagtridning eller anden form for ridekonkurrence - altid ejerens tilladelse.

De til enhver tid gældende regler bl.a. Naturbeskyttelsesloven findes på Retsinformation.

Hvor i naturen må jeg ride eller køre? Find nye rideruter.Forfatter: Skov- & Naturstyrelsen

Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

 

 

  • Alle medlemmer er forpligtet til til enhver tid at ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm uanset alder, når de rider på faciliterne hos en rideklub, der er medlem af Dansk Ride Forbund. Denne regel indbefatter samtlige medlemmer af samtlige klubber i Dansk Ride Forbund - beridere er altså også forpligtet til at ride med ridehjelm ude i klubberne. Undtaget herfra er dog , når dressurryttere der rider på så højt plan, at dressurreglementet åbner op for at ride med dressurhat, må ride med dressurhat i deres programridning ved stævner.  
  • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
  • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
  • Ingen fører hesten uden trense eller træktov.
  • Ingen råber eller løber i nærheden af hesten.
  • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
  • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse eller korrektion.
  • Ingen anvender sporer uhæmmet.