vedtæger for Langelands Ride Klub

                                                            §1.

Navn og hjemsted:

stk. 1. Kubbens navn er Langelands Ride Klub (L.A.R.K ).

stk. 2. Dens hjemsted er Langelands Kommune.

                                                            §2.

Formål:

stk. 1. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne

          til udøvelse af denne idræt, samt oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens

          brug og pleje.

stk. 2. Rideklubbens opbygning tilsigter:

 • at sikre medlemmernes direkte indflydelse på bestyrelsens arbejde.
 • at skabe rammer for bredest muligt engagement blandt medlemmerne.
 • at etablere uddannelse for ryttere.
 • at etablere en dynamisk og udadvendt klubprofil.
 • at sikre medlemsgruppers særlige interesser.

                                                              §3

Medlemsskab af organinsation:

stk. 1. Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts - Forbund, hvorfor

         klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte

         forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds

         fastsatte voldgiftbestemmelser.

                                                              §4

optagelser af medlemmer:

stk. 1. Som medlem i klubben kan enhver optages.

stk. 2. Optagelse af umyndige medlemmer kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

stk. 3. Optagelse i klubben sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

stk. 4. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

          Beslutning herom kræver 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

 

        Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan gøres til genstand for diskussion på general -

        forsamlingen.

        Æresmedlemmer er kontigentfri.

                                                             §5

stk. 1. Medlemskontigent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og

         forlægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

stk. 2. Medlemskontigentet opkræves halvårligt forud og forfalder til betaling d. 1/1 og 1/7.

stk. 3. Medlemskontigenter deles i følgende kaontigentgrupper:

 • Aktive juniormedlemmer til og med det 12 år.
 • Aktive medlemmer fra det 13 år og til og med det 18 år.
 • Aktive medlemmer fra det 19 år og til og med det 24 år.
 • Aktive medlemmer fra og med det 25 år.

stk. 4. Nye medlemmer, der indmelder sig, opkræves kontigent fra den efterfølgende 1 i en

          måned.

stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på de øvrige kontigentsatser, f.eks. ridehus -

          kontigentet og rideundervisningskontigentet, men med ansvar overfor generalforsam -

          lingen.

                                                              §6

 Udmeldelse, eksklusion:

stk. 1. Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, men mindst 1 måneds

           varsel til henholdsvis 1/1 eller 1/7.

 stk. 2. Når et medlem er komet i kontigentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen

           ekskludere vedkommende.

          Ingen, der er udelukket på grund af kontigentrestance, kan optages på ny som medlem

          af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

                                                            § 7 A

Karantæne, udelukkelse:

stk. 1. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder,

          der gør sig skyldig i usprtslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for

          klubben.

          For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige

          bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænene.

stk. 2. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen

          finder sted.

          Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

         Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

         Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

                                                             §7 B

 stk. 1. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem ude -

           lukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder.

           På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen

           kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som afgivne ).

stk. 2. Medlemmerne har krav på at være til stede og forsvare sig.

          Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for

          Dansk Ride Forbunds Ordens og Amatørudvalg inden 4 uger.

                                                              §7 C

stk. 1. I det af §7B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig

          afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via

          hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens og Amatørudvalg til

          afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt.

          indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre special -

          forbund under Dansk Idræts Forbund ( eksklusion ).

                                                              §8

 Ordinær Generalforsamling:

stk. 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned og

          indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i Øboen eller anden

          lokalavis, indholdende dagsorden til medlemmerne.

stk. 3. Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

          1 februar før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben i

          de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontigentrestance.

          Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

stk. 5. Såfremt en familie har 2 børn, der er aktive ryttere, har man 1 stemme.

           Rider 1 voksen og 1 barn fra sammen familie, har man 2 stemmer, er rytteren fyldt 15

           år, er det kun vedkommende selv der har stemmeret.

stk. 6. Den/de personer, der udlejer/bortforpagter ridehal og øvrige faciliteter til klubbens

           virke, er ikke taleberettigede eller stemmeberettigede på generalforsamlingen.

stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 % af klubbens stemmeberet -

           tigede medlemmer er tilstede.

                                                               §9

Dagsorden:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal minimumu ofatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 3. forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. forelæggelse af klubbens budget, frem til næste ordinære generalforsamling, samt godkendelse af medlemskontigent, jfr. §5 stk. 1.
 5. behandling af evt. indkomne forslag.
 6. valg til bestyrelsen og 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. eventuelt.

                                                               §10

Generalforsamlings ledelse m.v:

stk. 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, det må ikke være en af medlemmerne af

           bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmetode. Dog skal på begæring af 5 stemmeberet -

           tigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt.

stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog §7B, §7C, §17.

stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af beret -

           ninger, regnskab og forhandlinger optages i det omfang dirigenten bestemmer.

           Protokolen underskrives af dirigenten.

                                                               §11

Ekstra ordinær Generalforsamling:

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid  indkaldes af bestyrelsen og skal

          indkaldes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver

          begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det/de emner, der ønskes behandlet.

stk. 2. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned efter, at

           begæring er fremsat overfor bestyrelsen.

stk. 3. Bestyrelsen angiver dagsordenen for ekstra ordinær generalforsamling.

           I det tilfælde, hvor den ekstra ordinære generalforsamling er begæret af medlemmer -

          ne, skal dagsordenen minimum indeholde det/de emner, som medlemmerne i begæring-

          en har ønsket behandlet.

stk. 4. Om indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling gælder bestemmelserne i §8.

                                                             §12

Klubbens ledelse:

stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der skal være over 18 år.

          Foruden aktive medlemmer kan forælder til aktive medlemmer vælges, når deres

          respektive børn har været aktive medlemmer i min. 6 måneder forud for general -

          forsamlingen.

          Den/de personer, der udlejer/bortforpagter ridehal og øvrige faciliteter til klubbens

         virke, samt disse personers ægtefælle/  samlever, kan ikke vælges til bestyrelsen.

stk. 2. Bestyrelsen konstituere sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte et juniorudvalg. Formanden for udvalget er et af bestyrel -

          sesmedlemmerne.

stk. 4. Alle direktevalg til bestyrelsen gælder 2 år ad gangen.

          Der afgår skiftevis 3 og 3 medlemmeraf de direkte valgte medlemmer af bestyrelsen,

          første gang efter lodtrækning.

         Genvalg til bestyrelsen kan ske.

stk. 5. Bestyrelsen har det økonomiske og sportslige ansvar for klubben.

stk. 6. Bestyrelsen er kun belutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er heriblandt

          formanden eller næstformanden er tilstede, jfr. Dag §7A.

          I tilfælde af stemmelighed er formanden ( næstformandens) stemme afgørende.

          I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

stk. 8. Foreningen tegnes af bestyrelsen ved formanden, ved økonomiske dispositioner kræves

          dog underskrift af såvel formanden som kasseren.

          Den samlede bestyrelse kan dog meddele eneprokura til kasseren til almindelig daglig -

          dags økonomiske dispositioner.

          I specielle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves en god -

         kendelse af generalforsamlingen.

                                                                §13

 stk. 1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han/hun finder det nødvendigt

           eller, når 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker dette.

stk. 2. Formanden (næstformanden) leder forhandlingerne ved betyrelsesmøder, modtager

           klubbens korrespondance og foranstalter denne besøget ved sekretærens hjælp.

                                                                 §14

Kasseren:

stk. 1. Kasseren lader kontigent opkræve, jfr. §5, fører klubbens regnskab forsvarligt samt

           fortegnelse over klubbens medlemmer.

                                                                  §15

Sekretæren:

stk. 1. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v.

                                                                   §16

Regnskab:

stk. 1. Klubbens regnskabsår er 1 januar til 31 december.

stk. 2. Bestyrelsen skal inden 15 februar afgive driftsregnskab for foregående år og status pr.

          31 december til revisorerne.

stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges sammen med års budgettal den ordinære general-

           forsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

stk. 4. Driftregnskab og status skal være tilgængelig for klubbens medlemmer den sidste uge

           før generalforsamlingens afholdelse.

stk. 5. Intet medlem af bestyrelsen eller noget medlem af klubben i øvrigt hæfter personligt.

                                                             §17

Klubbens ophævelse:

stk. 1. Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages i en i dette øje med særlig indkaldt

           ekstra ordinær generalforsamling.

stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberet -

           tigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de

           afgivne stemmer er for forslaget (blanke stemmer tæller som afgivne).

           Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyr-

            elsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling.

            Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

stk. 3. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslig aktiviteter indenfor distriktet.